Railway รับสมัครจำนวน 480 อัตรา เงินเดือน 9,580-16,830 บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 480 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือนที่ได้รับดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา / อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี

-สาขาวิชาทางบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี

-สาขาวิชาทางบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ 3 : พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา / เงินเดือน 12,690 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 4 : พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา / เงินเดือน 9,580 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่งที่ 5 : พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา / เงินเดือน 9,580 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่งที่ 6 : พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา / เงินเดือน 9,580 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่งที่ 7 : วิศวกร 6 จำนวน 2 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งที่ 8 : วิศวกร 6 จำนวน 19 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ตำแหน่งที่ 9 : วิศวกร 6 จำนวน 1 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งที่ 10 : วิศวกร 6 จำนวน 2 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งที่ 11 : พนักงานเทคนิค 4 จำนวน 28 อัตรา / เงินเดือน 10,440 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่งที่ 12 : วิศวกร 6 จำนวน 9 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร

ตำแหน่งที่ 13 : พนักงานเทคนิค 4 จำนวน 26 อัตรา / เงินเดือน 10,440 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างวิทยุ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม

ตำแหน่งที่ 14 : วิศวกร 6 จำนวน 5 อัตรา / เงินเดือน 16,830 บาท / ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ตำแหน่งที่ 15 : พนักงานเทคนิค 4 จำนวน 4 อัตรา / เงินเดือน 10,440 บาท / ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง หรือ ช่างสำรวจ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียบเรียง Chokyonline