ธ.ก.ส. รับพนักงาน วุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ประเภทที่ 1 เพื่อเข้าประจำที่สำนักงานกิจการนครหลวง และสาขาในสังกัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานะุรการเทียบเท่าระดับ 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง

-บุคคลทั่วไปมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์

-บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกกว่า 1 ปี มีอายุ 18-35 ปีบริบูรณ์

-บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ มีอายุไม่เกิน 54 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

-มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

-ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 12,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

-สัญญาจ้างรายปี

การสมัคร

-ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักกิจการนครหลวง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

-สอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ 02-271-1320 ต่อ 63 สำนักกิจการนครหลวง

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!