รับสมัครงาน

PEA รับสมัครพนักงาน 214 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน ได้มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ที่สำนักงานใหญ่ 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 183 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดของการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาโท

-วิศวกร (ไฟฟ้า)

ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี

-วิศวกร (ไฟฟ้า)

-วิศวกร (โยธา)

-วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)

-วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

-วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

-เศรษฐกร

-นักบริหารทรัพยากรบุคคล

-นักการเงิน

-นักบัญชี

-นักระบบงานคอมพิวเตอร์

-นิติกร

-นิติกร (มีประสบการณ์)

-นักสถิติ

-นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-นักพัสดุ

-มัณฑนากร

-นักประชาสัมพันธ์

-นักการตลาด

-อาจารย์

ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

-พนักงานช่าง (โยธา)

-พนักงานช่าง (เครื่องกล)

-พนักงานช่าง (โลหะ)

-พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)

-พนักงานบัญชี

-พนักงานพัสดุ

-พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

-พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

อายุที่เปิดรับสมัคร

-คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัคร

-คุณวุฒิปริญญาตรี เฉพาะตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัคร

-คุณวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้า สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ job.pea.co.th หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ขอบคุณข้อมูล PEA Career เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!