รับสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี รายได้ 14,160-17,830 บาท/เดือน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 96 อัตรา และ อัตราสำรอง จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

1.ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.

2.กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองปัจจุบัน

3.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (ผู้ชาย)

4.มีความสามารถใช้การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-วิศวกร 4 (โยธา)

-วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)

-วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)

-สถาปนิก 4

-นักบริหารงานทั่วไป 4

-นักประชาสัมพันธ์ 4

-นักบัญชี 4

-ช่างโยธา 3

-ช่างไฟฟ้า 3

-ช่างเครื่องกล 3

-พนักงานการเงิน และบัญชี 3

-พนักงานพัสดุ 3

อัตราเงินเดือน

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 14,160 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 16,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-สถาปนิก (ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-วิศวกร 4 (โยธา) มี กว. สามัญวิศวกรและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ถ้าผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม

กำหนดการและวิธีการสมัคร

1.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com

ขอบคุณข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!