รับสมัครงาน

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน รายได้ 15,000-16,500 บาท/เดือน

กรมสรรพากร ได้มีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีรายละเอียดคุณสมบัติของการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรกและแต่งตั้ง

-นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

-จะต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

-เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับที่สมัครสอบ หรือ สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

-กรณีผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ภายในวันที่ปิดรับสมัคร จะต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้

เงินเดือนที่จะได้รับ

-ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด

การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากร จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครได้ดังนี้

1.สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th หลังจากนั้นไปที่ ข่าวกรมสรรพากร / ข่าวสารการเข้ารับราชการ / ข้าราชการ / ระดับปฏิบัติการ / รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

2.สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com หลังจากนั้นไปที่ บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ขอบคุณข้อมูล กรมสรรพากร เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!