รับสมัครงาน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงาน รายได้ 11,280-19,500 บาท/เดือน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : วิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

1.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี)

2.ค่าตอบแทน 19,500 บาทต่อเดือน

3.ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือ วิศวกรรมสำรวจ

4.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนดกำหนด

ตำแหน่งที่ 2 : นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.ปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

2.ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

3.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่น่า ทางพืนไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืนสวน ทางการผลิตพืช ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโยลีการเกษตร หรือทาง เ ค มี การเกษตร

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-สาขาวชิาเทคโนโลยีชี ว ภ า พ

-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตำแหน่งที่ 3 : นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี)

2.ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

3.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเ ค มี

-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษืศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเ ค มีการเกษตร

-สาขาวิชาเทคโนโลยีชี ว ภ า พ

-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าหน้าที่ธุรกิจ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

1.ปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

2.ค่าตอบแทน 11,280 บาทต่อเดือน

3.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ

การรับสมัคร

-ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมการพัฒนาที่ดิน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!