รับสมัครงาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 98 อัตรา

กรมชลประทาน ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 98 อัตรา โดยระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม 2566 สำหรับตำแหน่งที่รับสมัครมีกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และ การธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีคมนาคม , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ เทคนิคคอมพิวเตอร์

4.นายช่างชลประทาน จำนวน 33 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ เทคนิคสถาปัตยกรรม

5.นายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

6.นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

7.นายช่างเครื่องกล จำนวน 15 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ ช่างกลการเกษตร

8.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ วิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

9.นายช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

11.นิติกร จำนวน 2 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ได้คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

12.นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

13.วิศวกรชลประทาน จำนวน 3 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ

14.นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ที่ https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมชลประทาน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!