กรมที่ดิน เปิดรับสมัครรับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 9,400-12,650 บาท

กรมที่ดิน ได้มีการประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 36 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

ตำแหน่งที่ 2 : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา

-อัตราเงินเดือน (ปวท.) 10,840-11,930 บาท / อัตราเงินเดือน (ปวส.) 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ตำแหน่งที่ 3 : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ตำแหน่งที่ 4 : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบช่างกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ https://dol.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล กรมที่ดิน เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!